Wat we voor u kunnen doen

De BBRI biedt de religieuze instituten ondersteuning / advisering op maat m.b.t. de verschillende aspecten van de zorg voor hun graven en begraafplaatsen:

  • Ondersteuning bij visievorming: in beeld brengen van wat er is; waar willen religieuze instituten naar toe / welke waarden willen zij vormgeven en welke stappen moeten daarvoor gezet worden; gefundeerde keuzes maken en stappenplannen opstellen, met degelijke financiële onderbouwing.
  • Advisering over het regelen van de toekomstige eigendom, als er geen religieuzen meer zijn die als eigenaar kunnen optreden. Als het niet anders kan, kan BBRI voor een religieus instituut fungeren als eigenaar en beheerder.
  • Advisering over het regelen van het algemeen beheer, bijvoorbeeld omtrent de (her)inrichting van de begraafplaats en de gewenste ruimtelijke kwaliteit; het bepalen van de termijnen van instandhouding; het opzetten en bijhouden van een zorgvuldige grafadministratie; het regelen van de noodzakelijke financiën; het zorgen voor continuïteit.
  • Ondersteuning bij het in kaart brengen en analyseren van risico’s voor de toekomst, bijvoorbeeld toekomstige prijsontwikkelingen voor uit te voeren activiteiten; het minder worden of wegvallen van vrijwilligers die diensten op een begraafplaats willen verrichten; het opheffen of samenvoegen van parochies en hun begraafplaatsen.
  • Ontwikkeling van richtlijnen voor onderhoud en advisering, hulp bij het bepalen, sturen en managen van de uitvoeringsactiviteiten door derden, zoals onderhoud paden, groen en grafstenen.
  • Informeren over juridische zaken m.b.t. grafzorg, bijvoorbeeld de geldende wetgeving voor begraven, opgraven, herbegraven (of cremeren) en het opheffen van begraafplaatsen; inspectierichtlijnen; beheerreglementen; handelwijzen t.a.v. monumentale waarden, religieus cultureel erfgoed.
  • Bemiddeling naar derde partijen, die voor een religieus instituut beheer-, instandhoudings- en/of onderhoudsactiviteiten gaan uitvoeren; hulp bij het aangaan van contracten.
  • Toezicht houden en borgen, dat het beheer, de instandhouding en het onderhoud conform de gemaakte afspraken en contracten worden uitgevoerd; inspecteren, tekorten signaleren en waar nodig maatregelen treffen om een en ander te verbeteren.
  • Fungeren als een verzamelpunt voor kennis m.b.t. grafzorg en een interactief platform bieden aan religieuze instituten met vragen en/of goed werkende oplossingen.

De BBRI biedt dit niet aan als een all-in pakket in de zin van alles-of-niets, maar wil maatwerk leveren dat past bij de wensen van een religieus instituut.