Overdracht begraafplaatsen ‘in goed vertrouwen’ geregeld

Uit contacten van het Bestuur BBRI met besturen van religieuze instituten komt het beeld naar voren dat meerdere religieuze instituten de overdracht van hun begraafplaats(en) aan derden in goed vertrouwen hebben geregeld. Afspraken rond beheer, instandhouding en onderhoud zijn niet volledig of niet eenduidig schriftelijk verwoord, waardoor het moeilijk is om de overnemende partij later te houden aan afspraken.

Voor een overdracht van een begraafplaats aan een derde gelden zaken zoals vermeld onder punt 3. In de overdrachtsakte moet daarnaast een adequaat kettingbeding worden opgenomen voor het geval de overnemende partij / de nieuwe eigenaar de begraafplaats later weer aan anderen overdraagt met geldende rechten en plichten.

Het Bestuur BBRI wil in 2018 een concept overdrachtsakte voor een begraafplaats opstellen, waarin deze en andere belangrijke aspecten aan de orde komen. Religieuze instituten zouden dat model dan kunnen gebruiken, met specifieke aanpassingen voor wat voor hen van toepassing is of wat past bij hun wensen.