Categorie:

Nieuws

Overdracht begraafplaatsen ‘in goed vertrouwen’ geregeld

Uit contacten van het Bestuur BBRI met besturen van religieuze instituten komt het beeld naar voren dat meerdere religieuze instituten de overdracht van hun begraafplaats(en) aan derden in goed vertrouwen hebben geregeld. Afspraken rond beheer, instandhouding en onderhoud zijn niet volledig of niet eenduidig schriftelijk verwoord, waardoor het moeilijk is om de overnemende partij later […]

Maatschappelijke en/of culturele waarden van kloosterbegraafplaatsen

Een beperkt aantal kloosterbegraafplaatsen zijn aangemerkt als rijksmonument of herbergen monumentale beelden of bomen. Daarvoor gelden specifieke regels. Daarnaast is de vraag, of kloosterbegraafplaatsen een belangrijke maatschappelijke en/of cultuurhistorische waarde hebben voor de dorpen of wijken waarin zij gelegen zijn. En zo ja: wat hebben burgers en overheden er voor over om bij te dragen […]

Kloosterbegraafplaatsen in eigendom verwerven of niet

De vraag of de Stichting BBRI op verzoek van religieuze instituten de eigendom van hun kloosterbegraafplaatsen kan en/of wil overnemen is in 2017 nog niet eenduidig beantwoord. Juridisch en statutair zijn er geen belemmeringen. Tot op heden is er niet een concrete vraag van een religieus instituut of de Stichting BBRI een begraafplaats wil overnemen. […]

Wat speelt er bij religieuze instituten?

Het Bestuur BBRI heeft in 2016 met acht religieuze instituten gesproken over bij hen levende vragen met betrekking tot grafzorg en over eventuele ondersteuning door de Stichting BBRI. De gespreksonderwerpen waren: De vormgeving van een overeenkomst tussen een religieus instituut enerzijds en de koper van het kloostercomplex met begraafplaats anderzijds, over het beheer, de instandhouding […]

Casus: Voltooiing van de begraafplaats in Schijndel

De congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel is op weg naar ‘voltooiing’ en heeft een grote eigen begraafplaats waar ruim 1400 zusters zijn begraven. Het is de wens van de congregatie om zelf regie te houden op de voltooiing van de begraafplaats, nadat de begraving van de laatste zuster heeft plaatsgevonden. Maar waar […]

Weinig vraag naar ondersteuning?

In contacten met religieuze instituten wordt telkens beaamd dat de grafzorg voor de overleden leden belangrijk is. Anderzijds komen er in de praktijk nog weinig vragen van religieuze instituten naar ondersteuning door de BBRI. En een enquête van het Bestuur BBRI over grafzorg werd in 2015 door slechts zes religieuze instituten ingevuld en retour gestuurd […]

Gedachtenwisseling met Bestuur KNR

Op 4 maart 2016 heeft het Bestuur BBRI met het Bestuur KNR overlegd over de voortgang van de Stichting BBRI aan de hand van het driejaarsverslag BBRI. Het Bestuur KNR toonde zich betrokken en wil waar mogelijk bijdragen aan de bekendheid van de BBRI bij de religieuze instituten. Belangrijke gesprekspunten waren: De wenselijkheid al dan […]

Begraafplaatsen in eigendom verwerven?

Het Bestuur BBRI heeft in de loop van 2016 enkele keren gesproken over de mogelijkheid, al dan niet, om kloosterbegraafplaatsen in eigendom te verwerven en zorg te dragen voor het beheer, de instandhouding en het onderhoud (termijnen en voorwaarden nog nader overeen te komen). De besprekingen hebben nog niet tot een eenduidig resultaat geleid. De […]