Home

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft in 2013 de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (BBRI) opgericht. Deze kreeg als taak: de religieuze instituten waar nodig ondersteunen bij de zorg voor hun graven en begraafplaatsen in de toekomst; ontzorgen. De BBRI is zelfstandig, maar in de uitvoering van haar functies nauw verbonden met de KNR.

Een kernvraag voor de religieuze instituten m.b.t. de grafzorg voor hun overleden leden is: hoe kunnen we borgen dat het beheer, de instandhouding en het onderhoud van graven en begraafplaatsen op passende wijze blijft plaatsvinden, als de religieuze instituten onvoldoende bestuurskracht hebben om dat zelf te regelen of als zij ophouden te bestaan.